Regulamin - LIPOWA SPORT & HEALTH

MARIOLA LESIŃSKA

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został stworzony dla potrzeb LIPOWA SPORT & HEALTH MARIOLA LESIŃSKA (zwanego dalej Studiem) znajdującego się w Piasecznie przy alei Lipowa 75, 05-502 Piaseczno, który jest prowadzony przez Mariolę Lesińską.

 

Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio oraz prawa i obowiązki jego użytkowników (zwanych dalej Klientami).
Wszystkie osoby korzystające ze Studia winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z małego sprzętu typu. krzesła, wałki, dyski, paski oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.
Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia, mogą być z niego usunięte.
Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów kursów, karnetów sprzedawanych przez Studio. Regulamin obowiązuje również gości, w tym osób korzystających z zaproszeń rozdawanych przez Studio oraz osób, które weszły w posiadanie karnetów w inny sposób (konkursy, programy lojalnościowe).

§ 2. Karnety

W ramach danego karnetu Studio świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) wyłożonym do wglądu w Studio. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.
Studio może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Studia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
Korzystający z usług Studia są zobowiązani do wykupienia w recepcji karnetu po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do Studia jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podpisanie Karty Klienta
Wszystkie karnety wydawane przez Studia są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług klubu wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie.
Pracownik ma prawo odmówić wstępu do Studia osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej dane.
Pracownik recepcji ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Studia jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności.
Studio nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Również niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
Karnet jest honorowany tylko do daty ważności. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.
Karnet jest wydawany w formie karty z zakodowanymi danymi użytkownika. Karta ta nie jest kartą płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia poza prawem do korzystania z usług Studia.
W przypadku zgubienia Karty Lipowa Sport & Health, Klient zobowiązuje się do zakupu nowej w cenie 15 zł brutto.
Istnieje możliwość zawieszenia karnetu w losowych przypadkach, decyzję o zawieszeniu karnetu podejmuje każdorazowo Właściciel Studia, Mariola Lesińska.
Karnety ważne są, odpowiednio miesiąc, pół roku i rok, od dnia pierwszych wykorzystanych zajęć. Studio zastrzega sobie prawo, iż może być ono nieczynne w okresie świątecznym oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów. Studio jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach Studio będzie przedłużać ważności karnetów.
Studio może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Zwiększenie ceny karnetu może nastąpić również bez podawania powodów. Podwyżka ceny nie obejmie karnetów sprzedanych przed tą datą, tzn. jego posiadacze nie będą zobowiązani do jakichkolwiek dopłat.
Opłaty za karnet można dokonać osobiście w Studio gotówką, kartą lub przelewem na rachunek podany na stronie Studia.
Klient chcący otrzymać fakturę za usługi świadczone przez Studio musi o tym fakcie powiadomić osobę sprzedającą usługę przed wystawieniem paragonu.

§ 3. Organizacja kursów

W zależności od potrzeb i możliwości czasowych uczestników istnieje możliwość wykupienia następujących kursów:

4h warsztatowe realizowane w ciągu 1 miesiąca – cena 120 zł brutto
6h warsztatowych realizowanych w ciągu 1 miesiąca – cena 160 zł brutto
8h warsztatowych realizowanych w ciągu 1 miesiąca – cena 180 zł brutto
10h warsztatowych realizowanych w ciągu jednego miesiąca – cena 200 zł brutto
12h warsztatowych realizowanych w ciągu jednego miesiąca – cena 220 zł brutto
20h warsztatowych realizowanych w ciągu jednego miesiąca – cena 300 zł brutto

1h doszkalająca do dowolnego kursu – cena 35 zł brutto

Wszystkie kursy odbywają się na terenie Lipowa Sport & Health zgodnie z grafikiem będącym załącznikiem do regulaminu i zamieszczonym na stronie internetowej www.lipowa.com.pl

W razie jakichkolwiek zmian w grafiku lub regulaminie kursów, uczestnicy zostaną poinformowani o nich drogą mailową.

Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów sportu i rekreacji ruchowej.

Ilość osób mogących wziąć udział w kursie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 1 osoba na 1 m2 powierzchni sali treningowej.

 

Warsztaty odbywają się w reżimie sanitarnym z zachowaniem poniższych zasad:

Zorganizowane zajęcia (kursy) odbywają się w wyznaczonych godzinach, pod okiem trenera, zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.lipowa.com.pl
Na wszystkie zorganizowane kursy obowiązują zapisy poprzez stronę internetową www.lipowa.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 790 425 777
Uczestnicy z objawami przeziębienia proszeni są o pozostanie w domu
Liczba osób przebywających w Studio w tym samym czasie jest limitowana – 1 os. / 10 m2
Przerwy pomiędzy zajęciami trwają 15 min., tak żeby był czas na przewietrzenie sali
Uczestnicy warsztatów proszeni są o przynoszenie własnych ręczników i mat do ćwiczeń
Przed i po zajęciach, dla swojego bezpieczeństwa, uczestnicy I trenerzy są zobowiązani do dezynfekcji używanego sprzęt
Na terenie Studia obowiązuje wszystkich zasłanianie ust oraz nosa
Na tereni Studia obowiązuje dezynfekcja rąk

§ 4. Cele kursów organizowanych przez Lipowa Sport & Health

Ćwiczenia oddechowe po przebyciu COVID-19, przyśpieszające powrót do zdrowia i pełnej sprawności oddechowej.
Ćwiczenia oddechowe usprawniające działanie układu oddechowego i pomagające łągodniej przejść wirusową chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2.
Wypracowanie wzorców zwiększających elastyczność i mobilność ciała w dobie pandemii i siedzącego trybu życia większości społeczeństwa/
Wypracowanie wzorców pozwalających na funkconowanie bez bólu, który w czasie pandemii staje się nieodłącznym elementem życia, spowodowanym ograniczeniem ruchu.
Pobudzenie i usprawnianie aktywności ruchowej- usprawnianie dużej i małej motoryki – wzrost siły, mobilności i energii.
Poprawa ogólnej kondycji psychicznej kursantów, stymulowana terapią ruchową.

§ 5. Rodzaje kursów

 

PILATES:

Wzmocnienie mięśni „środka”, mięśni głębokich, które pomogą utrzymać wyprostowaną oraz smukłą postawę. Kurs obejmuje szkolenie z licznych pozycji równoważnych, zapewniających lepszą koordynację, wzmocnienie mięśni oraz wyrobienie nawyku bezpiecznej postawy dla stawów i kręgosłupa.

Ważnym elementem kursu są ćwiczenia oddechowe usprawniające i rehabilitujące układ oddechowy.

 

JOGA FUNKCJONALNA:

To kurs pozbawiony elementów duchowości, o których często jest mowa w przypadku jogi. Warsztat zakłada usprawnienie ciała i podniesienie jego kondycji zarówno fizycznej jak I psychicznej, poprzez wyciszenie i bardzo dokładne wykonywanie poszczególnych ćwiczeń. Ważnym elementem kursu są ćwiczenia oddechowe usprawniające i rehabilitujące układ oddechowy oraz ćwiczenia relaksacyjne wpływające na poprawę nastroju i formy psychicznej.

 

TERAPIA RUCHEM

Kinezyterapia – leczenie poprzez ruch. Kurs zakłada przywrócenie lub utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Terapia ruchem jest bardzo ważna zwłaszcza dziś, w dobie panującej pandemii, kiedy zdecydowana większość społeczeństwa pracuje zdalnie przy komputerze. Siedzący tryb życia generuje bóle kręgosłupa, skrócenie mięśni i osłabienie układu odpornościowego. Zasadniczym celem kursu terapii ruchem jest pobudzenie i usprawnianie aktywności ruchowej- usprawnianie dużej i małej motoryki, tak aby osiągnąć wzrost mobilności i poziomu energii. Dodatkowo na kursie uczestnicy zostaną zapoznani z technikami oddechowymi rehabilitującymi i usprawniającymi układ oddechowy.

 

 

MOBILITY

To specjalnie przygotowany kurs mający na celu zwiększanie zakresu ruchu poprzez system działań takich jak: stretching, rolowanie, masowanie, ćwiczenia stabilizujące i wzmacniające określone mięśnie czy grupy mięśni. Mobility to polepszanie ruchomości (mobilności), elastyczności mięśni, ścięgien, więzadeł i stawów. Niweluje problemy bólowe i chroni przed kontuzjami. Warsztat ten zwiększa możliwości funkcjonowania ludzkiego ciała, przyspiesza gojenie kontuzji i umożliwia progres w indywidualnym treningu sportowym. Dodatkowo na kursie uczestnicy zostaną zapoznani z technikami oddechowymi rehabilitującymi i usprawniającymi układ oddechowy.

 

ZDROWY KRĘGOSŁUP/PIŁKI

To kurs przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy aktualną kondycję fizyczną.

Uczestnicy uczą się ćwiczyć z wykorzystaniem piłek o średnicy 55 – 75 cm. Warsztat poprawia koordynację całego ciała oraz wzmacnia głębokie partie mięśni. Są to zajęcia prozdrowotne, w trakcie których angażujemy wszystkie grupy mięśniowe. Pozwala on na uzyskanie doskonałych rezultatów pracy nad ciałem dzięki niestabilnej powierzchni piłki, która u uczestników wymusza świadomą pracę, technikę i szukanie balansu ciała. Kurs ten łączy elementy wzmacniające mięśnie, korekcyjne, stabilizujące i odciążające stawy kręgosłupa oraz elementy terapii oddechem tak istotnej w procesie wspomagania układu oddechowego.

 

§ 6. Ogólne zasady korzystania ze Studia

 

W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług Studia wyłącznie pod opieką opiekuna lub za jego pisemną zgodą przedstawioną pracownikowi Studia.
Po przyjściu do Studia należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki Klient zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 15 zł brutto.
Studio zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć oraz instruktora.
Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług Studia, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów jest określony w cenniku.
W pomieszczeniach Studia mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Studia.
Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sal do przeprowadzenia kursów, zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy. Posiłki należy spożywać w miejscu do tego wyznaczonym.
Osoby korzystające z usług Studia oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia przez Studio uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług, Studio może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Klienci nie mogą korzystać ze Studia w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.
Ćwiczący mają obowiązek przynosić na zajęcia strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik.
W Studio bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Studia, z czystą, najlepiej białą podeszwą. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie ćwiczeń w klapkach.
Klienci zobowiązani są do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu typu krzesła, drabinki, piłki etc.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem stanu zdrowia Studia, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Studia.
Właściciel Studia oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren Studia. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane przez Studio wyłącznie do godziny jego zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą przechowywane w magazynie. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te (z wyłączeniem przedmiotów wartościowych wskazanych w zdaniu pierwszym) będą przekazywane do ośrodków społeczno-wychowawczych.

§ 7. Treningi personalne

Warunkiem uczestnictwa Klienta w zajęciach indywidualnych z trenerem jest:
a. dokonanie płatności za treningi personalne lub pakiet treningów – płatność dokonywana jest gotówką lub kartą w recepcji Studia lub u trenera,
b. wypełnienie i podpisanie właściwego kwestionariusza medycznego,
c. wypełnienie i podpisanie Karty Klienta.
Trenerzy gwarantują prowadzenie treningów personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego Klienta.
Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji na 24 godziny przed jego planowym rozpoczęciem. W innym przypadku trening zostaje uznany jakby się odbył i zostaje odliczony z pakietu.
Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin i Klient otrzymuje jeden trening gratis.
Klientów jak i Trenerów Studia obowiązuje punktualność. W przypadku kiedy Klient spóźni się na trening personalny następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 60/90 minut). Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono w umowie współpracy.
Niewykorzystany pakiet treningów nie podlega zwrotowi.

§ 8. Płatności online

Istnieje możliwość zapłaty za nasze usługi poprzez platformę Płatności24. Zobacz regulamin

 

§ 9. Prawo do wizerunku

Studio zastrzega sobie prawo fotografowania, filmowania pomieszczeń Studia, zajęć odbywających się w Studio, imprez plenerowych organizowanych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Klienta. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez Studio w celach marketingowych i promocyjnych.

 

§ 10. Dane osobowe

Wykupując karnet i akceptując tym samym postanowienia regulaminu, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych na karnecie w celu realizacji usług świadczonych przez Studio. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wydanie karnetu.
Administratorem danych jest podmiot wskazany w § 1 pkt 1 regulaminu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych administratora są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
O wszelkich zmianach treści regulaminu Studia będzie informowało Klientów niezwłocznie po ich wprowadzeniu umieszczając stosowną informację w recepcji.
Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe Klientów, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez Studio cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy.
W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień regulaminu będzie uznane za nieważne lub niewiążące, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne.

 

 

 

 

Kursy można zakupić w recepcji studia, płacąc gotówką lub kartą, a także przelewem na rachunek studia lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej www.lipowa.com.pl
Cena kursu nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Sprzedawcą usług jest Lipowa Sport&Health Mariola Lesińska 05-502 Piaseczno, al. Lipowa 75, NIP: 1230829493
Numer rachunku do przelewów internetowych: 55 1140 2004 0000 3702 4665 9069
Lipowa Sport & Health Mariola Lesińska zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie mailowo oraz na stronie internetowej www.lipowa.com.pl
Ze względu na specyfikę usług reklamacje nie są uwzględniane
Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem.
Po pierwszym wejściu na kurs rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa, a umowa trwa do czasu jej zakończenia